Sutarties sąlygos

Elektroninės parduotuvės www.sidabras925.lt Pirkimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios internetinės parduotuvės naudojimosi taisyklės (toliau – “Taisyklės”), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo MB "Silver mission", (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje „www.sidabras925.lt“ (toliau – "El. parduotuvė").

1.2 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi El. parduotuve: pateikia asmeninius ar kitokius duomenis El. parduotuvėje, vykdo El. parduotuvės siūlomų prekių užsakymą bei šių prekių apmokėjimą, skaito El. parduotuvėje pateiktą informaciją, ar kitaip naudojasi El. parduotuve (toliau viskas bendrai - „Paslaugos“).

1.3 Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo El. parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, kad besiregistruodamas arba prisijungdamas (greitasis užsakymas) Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jų besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir Pirkėjas nėra registruojamas sistemoje.

1.4 El. parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su El. parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu.

1.6 El. parduotuvėje turi teisę pirkti:

   1.6.1 Fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei įgalioti jų atstovai. Jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys prekes El. parduotuvėje gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

   1.6.2 Juridiniai asmenys bei įgalioti jų atstovai.

   1.6.3 Visų jau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2. Privatumo politika

2.1 Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių iš El. parduotuvės, turi užsiregistruoti arba prisijungti ( greitasis užsakymas ), įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Vykdydamas užsakymą Pirkėjas privalo pateikti asmeninius savo duomenis, kurie reikalingi Pirkėjo užsakymo įvykdymui: Pirkėjo vardas ir pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, elektroninis paštas, kuriuo bus siunčiami informaciniai pranešimai apie užsakymo būklę, Pirkėjo telefono numeris, prekių pristatymo, apmokėjimo būdai bei kita Pardavėjo Paslaugos įvykdymui reikalinga informacija.

2.2 Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti užsakymą, laikoma slapta ir neviešinama. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius paslaugas susijusias su prekių užsakymu, apmokėjimu ir pristatymu, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.2.1 Registracijos ar prisijungimo (greitasis užsakymas), arba naujienlaiškio prenumeratos metu pateikiami Pirkėjo duomenys gali būti naudojami el. parduotuvės tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginė rinkodara - tai El. parduotuvės ir su jos veikla (teikiamomis paslaugomis ar prekėmis) susijusi informacija, kuri pateikiama Pirkėjui elektroniniu paštu.

2.2.2 Pirkėjas, nesutinkantis su tuo, kad jo pateikiami duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais gali išreikšti pageidavimą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu šiais būdais:

   2.2.2.1 Panaikindamas savo asmens duomenis iš El. parduotuvės spausdamas nuorodą "Ištrinti duomenis" El. praduotuvės prisijungimo srityje. Ši galimybė suteikiama tuomet, kai Pirkėjas prisijungia prie El. parduotuvės naudodamas savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

   2.2.2.2 Informuodamas El. parduotuvės darbuotoją(us) el. paštu, kurio adresas yra info@sidabras925.lt apie pageidavimą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, įvardindamas savo vardą, pavardę ir prisijungimo vardą.

2.2.3 Vartotojui išreiškus pageidavimą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu vienu iš išvardintų būdų El. parduotuvė įsipareigoja nebenaudoti asmens pateiktų duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2.4 Pirkėjas turi teisę susipažinti su informacija apie savo surinktus asmens duomenis, jų tvarkymą, kokiu tikslu jie tvarkomi bei kokiems duomenų gavėjams buvo teikti per paskutinius vienerius metus. Norėdami susipažinti su El. parduotuvės tvarkomais duomenimis kreipkitės svetainėje nurodytais kontaktais.

2.3 Pirkėjas, užsiregistruodamas ar prisijungdamas (greitasis užsakymas) El. Parduotuvėje bei užsisakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų, o pasinaudojęs El. parduotuvės Paslaugomis Pirkėjas privalo atsijungti nuo El. parduotuvės sistemos. Tuo pačiu Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes El. parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims arba, pasinaudojęs El. parduotuvės Paslaugomis, neatsijungė nuo El. parduotuvės sistemos, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.4 Registruodamasis arba prisijungdamasis (greitasis užsakymas) El. parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis El. parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5 Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant El. parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti failai, siunčiami iš interneto serverio, reikalingi El. parduotuvės veiksnumui užtikrinti.

2.6 Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti El. parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

2.7 Pirkėjo pateikti duomenys yra saugomi 2(du) kalendorinius metu nuo paskutinio pirkimo El. parduotuvėje. Praėjus dviems kalendoriniams metams nuo Pirkėjo paskutinio apsipirkimo El. parduotuvėje Pirkėjo pateikti duomenys bus sunaikinami ir nebetaikomi El. parduotuvės veikloje.

3. Užsakymo patvirtinimas ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkėjo užsakymas laikomas patvirtintu, ir pirkimo – pardavimo sutartis Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, užsiregistravęs arba prisijungęs be registracijos (greitasis užsakymas), suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo asmeninius duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklėmis, turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje.

4.2 Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.3 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

4.4 Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės ir kitus, su El. parduotuve susijusius duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

4.5 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.

4.6 Pirkėjas privalo naudotis El. parduotuve pagal paskirtį, nekenkdamas jos darbui ir stabiliam veikimui.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją, apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis.

5.2 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti El. parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

5.3 Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.4 Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui jo užsakytas ir apmokėtas prekes užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu.

5.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

5.6 Pardavėjas privalo saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo, pristatymo ir kitais, su El. parduotuvės veikimu susijusiais, tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

5.7 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

6. Prekės ir jų kainos nustatymas

6.1 Kiekvienos prekės savybės ir kaina pateiktos prie kiekvienos prekės El. parduotuvėje.

6.2 Šalys susitaria, jog bet kokia El. parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą. Kainos El. parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais. 

6.3 Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą neįskaičiuotas. El. parduotuvėje perkant prekių už pristatymo instrukcijoje nurodomą nemokamo pristatymo ar didesnę sumą, prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos nemokamai, priešingu atveju, prekės pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu kainuoja pagal Pirkėjo pasirinkitą prekių pristatymo būdą ir kartu su juo skelbiamą kainą.

6.4 Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos El. parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

6.5 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti El. parduotuvės prekių pasiūlą ir kainas.

6.6 Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui tinkamos kokybės užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neprisiima atsakomybės tais atvejais, kuomet pristatytų prekių kiekis ar išmatavimai (pvz.:žiedų dydis)  nėra tikslus dėl to, kad Pirkėjas neteisingai užpildė užsakymą.

7. Apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną Pirkėjo apmokėjimą už Paslaugas.

7.2 Pirkėjas apmokėti už Paslaugas turi ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po užsakymo patvirtinimo ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

7.3 Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš El. parduotuvėje nurodytų būdu:

7.3.1 Išankstiniu pavedimu banko skyriuje;

7.3.2 Išankstiniu pavedimu savarankiškai prisijungus prie Pirkėjo pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemos;

7.3.3 Naudojantis apmokėjimo už Paslaugas momentu PayPal sistemos siūlomais atsiskaitymo būdais.

7.3.4 Pirkėjo turimais dovanų kuponais (čekiais).

7.4 Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už Paslaugas. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar PayPal sistemos (sistemos adresas internete www.paypal.com), nekokybiškų paslaugų ir dėl to kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir dėl to kilusių nuostolių.

8. Prekių pristatymas

8.1 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo atstovas pagal galiojančius įkainius ir terminus.

8.2 Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.

8.3 Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas, arba iki 10 dienų įskaičiavus savaitgalius (jei nenurodyta kitaip), nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje ir ES šalyse.

8.4 Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę ir pastebėjus siuntos pažeidimus, juos nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų ar pažeidimų.

8.5 Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pristatymu.

8.6 Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju (kontaktinė informacija nurodoma El. parduotuvės skyriuje “Kontaktai”). Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės.

8.7 Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.

8.8 Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

9. Prekių grąžinimas

9.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ bei 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2 Nusipirkę netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką analogišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

9.3  Jeigu mūsų El. parduotuvėje įsigijote kokybišką prekę ir norite ją grąžinti, norime atkreipti Jūsų dėmesį į du šio įsakymo punktus:
Punktas Nr. 14. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.
Punktas Nr. 18. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 57.00), megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.07 - 61.09), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.11), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.15), siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.07 - 62.08), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.09), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.12), perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 71.00, išskyrus 71.17), t.t.
Prašome Jūsų įsitikinti, kad Jums tinka išsirinktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas.

Siekdami patenkinti visus kliento lūkesčius, nepatikusius ar netikusius gaminius, susisieke su mumis, galite gražinti per 14 darbo dienų nuo pirkimo dienos.

Negražinami gaminiai kurie buvo personalizuojami(graviruojami), ar kitaip suasmeninti.

Prekė grąžinama originalioje pakuotėje, nepažeista, nedėvėta, prieš tai pranešant mums el. paštu
info@sidabras925.lt arba telefonu +370 65656361.
Gave grąžintą kokybišką prekę gražinsime pinigus už ją.

9.4 Visais atvejais Pirkėjas prekės privalo grąžinti originalioje prekės pakuotėje, kartu su keičiama arba grąžinama preke turi būti pridedamas pirkimą El. parduotuvėje patvirtinantis dokumentas.

10. Intelektinė nuosavybė.

10.1. Visos intelektinės teisės į ženklą www.sidabras925.lt bei Tinklalapyje pateikiamą tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso    Administratoriui, jeigu jame nenurodyta kitaip. 

10.2. Autorinės teisės į prekinį ženklą priklauso MB "Silver mission", registruotą Lietuvos Republikos Valstybiniame patentų biure.

Tinklalapyje gali būti publikuojama ir trečiųjų šalių medžiaga, tačiau Administratorius neatsako už jos turinio tikslumą ir pagrįstumą.

10.3. Griežtai draudžiama Tinklalapyje paskelbtą informaciją be Administratoriaus raštiško sutikimo naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ar kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia El. parduotuvės www.sidabras925.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis  ir adresais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.